Kartanon venekerho ry

Vuodesta 1962

Kerhon säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Kartanon Venekerho ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä Kerho. Kerho noudattaa lisäksi omia Satamaohjesääntöjä. Suomen Työväen Urheiluliitto, TUL:n sääntöjä johon Kerho kuuluu jäsenenä.

2 §

Kerhon kieli on Suomi.

3 § Kerhon tarkoitus

Kerhon tarkoituksen on edistää ja kehittää jäsentensä veneilyharrastusta, vesiliikenneturvallisuutta sekä yhteistoimintaa muiden venekerhojen kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kerho järjestää kokouksia, kursseja, kilpailuja sekä harjoittaa neuvontatoimintaa ja alaansa liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

4 §

Kerhon tunnuksena on Merenkulkuhallituksen hyväksymä lippu.

5 § Jäseneksi hakeutuminen

Kerhon varsinaiseksi ja kannatusjäseneksi voi hakeutua jokainen hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kerhon nuorisojäseneksi voi hakeutua jokainen hyvämaineinen alle 15-vuotias henkilö. Kerhon hallitukselle osoitetussa kirjallisessa hakemuksessa tulee olla Kerhon kahden (kahden) varsinaisen jäsenen suositus sekä ilmoitus, että hakija on hyväksynyt Kerhon säännöt sekä Satamaohjesäännöt. Kannatus- ja nuorisojäsenellä ei kuitenkaan ole Satamaohjesäännöissä mainittua vartio- eikä talkoovelvollisuuksia, ei venepaikkaoikeutta eikä myöskään äänioikeutta Kerhon kokouksissa.

6 § Jäseneksi hyväksyminen

Kerhon hallitus hyväksyy jäseneksi pyrkivän henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön kokouksessaan yksimielisellä päätöksellä. Hakijan tulee täyttää kohdassa viisi (5) mainitut ehdot.

7 § Jäsenen eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen Kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä Kerhon kokoukselle pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Eron katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty mutta eroava on velvollinen suorittamaan näiden sääntöjen mukaiset maksunsa ja velvoitteensa Kerholle vuoden loppuun saakka.

8 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa tai jättää kaksi (2) kertaa saman veneilykauden aikana, vartiovuoronsa suorittamatta, toimii Kerhon sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen vastaisesti. Ennen erottamispäätöstä on jäsenellä oikeus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa hallituksen kutsusta.

9 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta-, nuoriso- ja kannattajajäseniltä kannettavat liittymis- ja jäsenmaksut päättää Kerhon syyskokous vuosittain. Liittymis- ja jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

10 § Kunniajäsenyyden myöntäminen

 1.   Kunniajäsenyyden myöntää Kerhon hallitus.
 2. Kunniajäsenyyden edellytys on, että jäsen on täyttänyt 70 vuotta ja hän on vähintään 10 vuotta ollut Kerhon puheenjohtajana, sihteerinä, taloudenhoitajana tai hallituksen jäsenenä. Kerhon hallituksen harkinnasta riippuu, voidaanko kunniajäsenyys myöntää muustakin edellä mainittuun toimintaan verrattavasta toiminnasta tai toimimisesta pitkän aikaa Kerhon erilaisissa työtehtävissä. Jäsenelle lasketaan kunniajäsenyyteen oikeuttava aika yhdestä edellä mainitusta tehtävästä, vaikka hä olisi samanaikaisesti hoitanut useampia edellä mainituista tehtävistä.
 3. Kerhon hallitus myöntää kunniajäsenyyden yleensä anomuksen perusteella mutta sillä on oikeus ilman anomustakin myöntää kunniajäsenyys 2 kohdan mukaan oikeutetuille henkilöille.
 4. Kunniajäsenelle annetaan merkiksi kunniakirja.
 5. Kunniajäsen vapautetaan Kerhon jäsenmaksusta.
 6. Jos kunniajäsen syyllistyy rikkomukseen, joka Kerhon sääntöjen 8 § mukaan aiheuttaa erottamisen Kerhosta, hänet voidaan erottaa Kerhosta ja hän on velvollinen palauttamaan kunniakirjan Kerholle.

11 § Päätösvalta

Kerhon päätäntävaltaa käyttää Kerhon kokous.

12 § Toimielimet

Kerhon toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä sekä kaksi (2) satamakapteenia. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin, jäsenasiainhoitajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voidaan valita joko hallituksen keskuudesta tai ulkopuolelta. Syyskokous valitsee vuosittain puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet ja satamakapteenit valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Vuosittain heistä puolet tai lähinnä puolet eroaa, ensin arvan perusteella, sitten järjestyksen mukaan. Erovuorolaiset voidaan valita uudelleen. Kerhon eri jaostojen vetäjillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin hieitä koskevissa asioissa puhe- ja esitysoikeuksin.

13 § Toimintavuosi

Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit yhdessä toimintakertomuksen kanssa on annettava viimeistään 31. päivänä tammikuuta tilintarkastajille. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 14 § Nimenkirjoitusoikeus

Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, aina kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai Kerhon toimihenkilön kirjoittamaan Kerhon nimen yksin.

15 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun jompi kumpi edellä mainituista sekä neljä (4) jäsentä on saapuvilla päätöstä tehtäessä. Hallitus pitää kokouksiaan tarpeen mukaan.

16 § Kerhon kokoukset

Kerho kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseen helmikuun aikana. Syyskokoukseen syys- marraskuussa. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 Kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisena vaatii, ilmoitetun asian käsittelemistä varten tai kun Kerhon kokous niin päättää. Hallitus on velvollinen ilmoittamaan kokouskutsun 30 päivän kuluessa anomuksen saatuaan.

Kerhon sääntö- ja ylimääräisten kokousten kokouskutsut ja kaikki ilmoitukset ovat rannassa olevalla Kerhon ilmoitustaululla kaksi (2) viikkoa ennen ilmoitettua tapahtumaa tai niistä ilmoitetaan samassa ajassa kullekin jäsenelle.

17 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan kokouksen oikeellisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään esityslista.
 4. Käsitellään Kerhon toimintakertomus.
 5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta.
 7. Mahdolliset muut esille tulevat asiat.

18 § Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan kokouksen oikeellisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään esityslista.
 4. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan satamaohjesääntö.
 5. Käsitellään Kerhon seuraavan vuoden talousarvio.
 6. Päätetään Kerhon jäseniltä seuraavana vuonna kannettava liittymis- ja jäsenmaksu, sekä varsinaisilta- ja kunniajäseniltä kannettavan vuotuisen venepaikkamaksun suuruus ja maksuajankohta.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvauksista.
 8. Valitaan Kerhon hallitukselle puheenjohtaja.
 9. Valitaan Kerhon hallituksen jäsenet ja kaksi (2) satamakapteenia erovuoroisten ja eroavien tilalle.
 10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja (2) varalle.
 11. Valitaan Kerhon eri jaostojen vetäjät.
 12. Valitaan Kerhon edustajat eri järjestöjen kokouksiin.
 13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

19 § Kerhon kokouksille esitettävät asiat

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa siinä kokouksessa keskusteltavaksi, ei kuitenkaan päätettäväksi, mikäli asiaan vaaditaan Helsingin Yhteisjärjestön KTV ry*, Helsingin kaupungin Liikuntalautakunnan tai Kiinteistöviraston lupa tai lausunto, huomioon ottaen lisäksi Yhdistyslain 24 §:n määräykset.

20 § Äänestys kokouksissa

Kerhon kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Kerhon kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja kullakin yksi (1) ääni.

21 § Katsastus

Kerhon jäsenistön kaikki yli neljä (4) metriset moottoriveneet ja yli kymmenen (10) hevosvoimaisilla moottoreilla varustetut veneet on vuosittain katsastettava katsastusmiesten ilmoittamana aikana.

Vain katsastettu vene merkitään Kerhon venerekisteriin ja on oikeutettu käyttämään Kerhon lippua tai viiriä.

Katsastuksen laiminlyönti aiheuttaa veneenomistajalle kaksinkertaisen venepaikkamaksun. Mikäli sitä ei makseta ilmoitettuun päivämäärään mennessä, jäsen voidaan erottaa Kerhosta. Satamakapteenien ilmoittamana aikana on vene poistettava Kerhon alueelta.

22 § Kerhon sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää Kerhon kokouksissa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

23 § Kerhon purkaminen

Päätös Kerhon purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä Kerhon kokouksessa ja vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Jos Kerho purkaantuu, on sen varat luovutettava sille rekisteröidylle keskusjärjestölle johon Kerho jäsenenä kuuluu tai ellei tällaista ole, käytettävä muulla tavoin Kerhon tarkoituksen edistämiseksi esim. meripelastustoimintaan Suomenlahdella, viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

24 §

Vanhoilla jäsenillä saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

*Nykyinen Helsingin Yhteisjärjestö JHL ry